THÔNG TIN THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG

Trong suốt lịch sử hình thành và hoạt động phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ Lãnh đạo, cán bộ
công nhân viên, PRO PHƯƠNG NAM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và liên tục phát triển ngày càng lớn mạnh,
được vinh dự đón nhận nhiều bằng khen do các Bộ ngành, các tổ chức đoàn thể trung ương và địa phương trao tặng.
Những thành tích, khen thưởng tiêu biểu gồm: 
1. Bằng khen tặng "Đơn vị đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện
Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020" của Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

2. Giấy khen tặng “Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp giải pháp Đào tạo trực tuyến” cho
Chương trình SEQAP của Tổ chức Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.

 

3. Giấy khen tặng “Doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị
Thủ tướng Chính phủ công nhận thành công cho 05 xã An toàn khu trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh
Trà Vinh” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Càng Long kính tặng.