Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho Cộng đồng

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 07/5 - 16/6/2024, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Công ty cổ phần Pro Phương Nam tổ chức 21 lớp Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng, Người có uy tín triển khai Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn.
z5574802530351_95cf054350b023012d59b07fbbe2603c.jpg

Bà Hoàng Thị Thắm, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang là báo cáo viên tại các lớp tập huấn.

Tham dự Tập huấn có hơn 1.100 đại biểu, đại diện Ban Giám sát cộng đồng xã, đại diện cộng đồng (Bí thư, trưởng thôn), người dân, cộng tác viên giảm nghèo, các tổ duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn, Người có uy tín trong đồng bào DTTS (ưu tiên người DTTS và phụ nữ trong các hoạt động nâng cao năng lực) tham gia vào quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình.

Học viên tham gia Tập huấn được cung cấp các nội dung, như: Công tác lập kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2023 tại địa bàn (cấp xã) có sự tham gia của cộng đồng, người dân; Kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù; Kỹ năng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng; Nhóm hộ liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị và xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm.

z5574802552166_cff18f3c0b3add5b7d650ec4e0495aa7.jpgQuang cảnh lớp tập huấn.

Theo Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang, các lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn những kiến thức cần thiết, cơ bản theo các nội dung được phê duyệt trong Chương trình khung đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh về các mô hình hiệu quả trong liên kết, phát triển sản xuất, nắm chắc cơ chế quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn thôn, xã.
Thực hiện: Phòng Tổ chức